El lloc web i el domini josepmariaflores.com corresponen a Josep Maria Flores, en nom i representació pròpia, amb NIF: ***1301*-*, domicili fiscal al Carrer del Carme, 165, 3r 2a de Girona (CP 17004), telèfon 672 00 31 04 i adreça electrònica hola@josepmariaflores.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Josep Maria Flores o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Josep Maria Flores presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Josep Maria Flores autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Josep Maria Flores es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://www.josepmariaflores.com/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Josep Maria Flores actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Josep Maria Flores manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Josep Maria Flores fins a la contractació expressa d’una comanda.

Josep Maria Flores es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Josep Maria Flores no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.