Coaching professional per a càrrecs intermedis, el complement ideal per a les formacions d’empresa.

 • Quin percentatge de treballadors que fan formacions a les empreses retenen i apliquen els aprenentatges adquirits?
 • Quin seguiment i acompanyament se’n fa per part dels seus responsables directes?
 • Quins costos té pels professionals i per la pròpia empresa la no implementació eficient de les formacions?
 • I, en el moment que no es fan formacions, qui vetlla pel creixement de l’equip?
Planta a Cañón del Añisclo
Un cap té la responsabilitat de fer créixer el seu equip, fins i tot  en condicions difícils

Perquè les respostes a aquestes qüestions siguin realment satisfactòries pren un significat cabdal la figura del càrrec intermedi (encarregats, managers, gerents, caps de secció, de departament, de servei, directors d’àrea, etc.). Estan just al mig de l’engranatge intern de l’empresa, entre els executius, que són els que prenen les grans decisions i planifiquen les estratègies principals, i els col·laboradors que són els que les materialitzen. Són els que han d’assegurar que les directrius d’aquells siguin interpretades adequadament i executades eficientment pels altres.

Però no només els correspon responsabilitats a nivell operatiu, també han de ser la corretja de transmissió entre els seus col·laboradors i la seva carrera professional. Acompanyar i vetllar pel desenvolupament professional del seu equip implica no només col·laborar activament en el seguiment de les formacions realitzades, sinó també procurar perquè el creixement professional de cada membre de l’equip resulti una constant fora de les formacions programades. Com? Mitjançant converses personals cap-col·laborador relacionades amb les necessitats, inquietuds i anhels professionals d’aquest, on es planifiquin i avaluïn accions concretes a seguir per desenvolupar les competències necessàries per assolir els objectius que es consensuïn entre els dos.

La participació i implicació directa d’un cap envers el desenvolupament professional dels seus col·laboradors té múltiples beneficis per aquests en particular i per l’empresa en general:

 • Millora de competències professionals
 • Millora del rendiment i productivitat
 • Major implicació en la pròpia feina i en la de l’equip
 • Augment del sentiment de pertanyença a l’equip
 • Millor disposició per accedir a promocions internes
 • Millor disposició a compartir idees
 • Disminució de l’absentisme i de rotació de personal
 • Major retenció del talent
 • Augment del compliment d’objectius individuals i grupals

Comprovar en primera persona com cadascun d’aquests beneficis forma part de l’entorn habitual d’un equip de treball esdevé la major satisfacció professional, i personal per a qualsevol càrrec intermedi que sigui realment honest i responsable. D’això tracta el nou lideratge. Les empreses necessiten responsables que garanteixin que el seu equip compleixi d’acord a uns processos i a uns objectius, però també necessiten responsables que aportin valor als seus equips. Així, aquests, al seu temps també aportaran valor a l’empresa, als seus caps i als clients.