Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és Josep Maria Flores, en nom i representació pròpia, amb NIF ***1301*-*, domicili fiscal al Carrer del Carme, 165, 3r 2a de Girona (CP 17004), telèfon 672 00 31 04, adreça electrònica hola@josepmariaflores.com i lloc web www.josepmariaflores.com.

Amb quina finalitat es tracten les dades?

Josep Maria Flores tracta les dades personals per a les següents finalitats:

Contacte.

Atendre les consultes de les persones que contacten amb Josep Maria Flores per mitjà de formularis de contacte web, per correu electrònic o telefònicament. S’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

Serveis als clients.

Es registren els nous clients i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb els clients. En el procés de contractació es demanen les dades imprescindibles, entre les quals poden figurar dades bancàries (número de compte corrent o de targeta de crèdit) que seran comunicades a entitats bancàries que gestionen el cobrament (únicament els poden utilitzar amb aquesta finalitat). La relació de prestació de serveis comporta altres tractaments, com ara incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària.

Informació dels serveis que s’ofereixen.

Mentre existeix relació contractual amb els seus clients, Josep Maria Flores fa servir les seves dades de contacte per comunicar informació pròpia d’aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències dels seus serveis, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats del client.

Enviament d’informació sobre serveis.

Amb l’autorització explícita dels clients, inclosa la finalització de la relació contractual, les dades de contacte es conserven per enviar publicitat relacionada amb els serveis que ofereix Josep Maria Flores, informació de caràcter general o específica d’acord amb els interessos del client. Aquesta informació es fa arribar a qui, tot i no haver estat client, ho demana o ho accepta omplint els nostres formularis.

Gestió de les dades de proveïdors.

Es registren i tracten les dades dels proveïdors de qui s’obtenen serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. S’obtenen les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, es destinen únicament a aquesta finalitat i es fa l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Usuaris del lloc web.

El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament del lloc web recullen les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta a la web. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web. Aquesta web no utilitza galetes (cookies) que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc. L’ús de les cookies es reserva per recollir informació tècnica per facilitar l’accessibilitat i l’ús eficient del lloc.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que es porten a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

En compliment d’una relació precontractual. Cas de les dades de possibles clients o proveïdors amb qui existeixen relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual, com ara l’elaboració o l’estudi de pressupostos.

En compliment d’una relació contractual. Cas de les relacions amb els clients i proveïdors i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten.

En compliment d’obligacions legals. Les comunicacions de dades a l’administració tributària ve establerta per normes reguladores de les relacions comercials. Pot produir-se el cas d’haver de comunicar dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat també en compliment de normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.

En base al consentiment. Quan s’efectuen enviaments d’informació comercial es tracten les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit. Les dades de navegació que es puguin obtenir per mitjà de cookies s’obtenen amb el consentiment de la persona que visita la web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant aquestes cookies.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament es comuniquen dades a administracions o poders públics i sempre en compliment d’obligacions legals. En l’emissió de factures o recepció de factures es poden comunicar dades de clients o proveïdors a entitats bancàries. En casos justificats es comuniquen dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quant de temps conservem les dades?

Es compleix l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que es tracten?

Tal com preveu el Reglament general de protecció de dades, les persones de qui es tracten dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si es tracten les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part de Josep Maria Flores.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades.

A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació comercial. S’atenen immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ho haguessin autoritzat.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que s’acaben d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a Josep Maria Flores, a l’adreça postal Carrer del Carme, 165, 3r 2a de Girona (CP 17004) o bé enviant un missatge de correu electrònic a hola@josepmariaflores.com, indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.aepd.es.